Upadłość firmy

Upadłość firmy – upadłość przedsiębiorstwa

Gdy sytuacja finansowa jest tak trudna, iż restrukturyzacja przedsiębiorstwa nie przyniosłaby oczekiwanych efektów, pozostaje jedyne wyjście – ogłoszenie upadłości firmy. Ważne jednak jest by upadłość ogłosić w odpowiednim momencie – na przedsiębiorcach ciąży bowiem ustawowy obowiązek zgłoszenia upadłości nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Za uchybienie powyższemu obowiązkowi przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku w terminie.

 

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika.
Podstawową przesłanką ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika, tj. generalnie stan, w którym nie wykonuje on swoich wymagalnych zobowiązań lub gdy przekroczą one wartość jego majątku. Aby sąd mógł ogłosić upadłość, opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań powinno być dłuższe niż 3 miesiące, chyba że niewykonanie zobowiązań ma charakter trwały i dalszy taki stan mógłby spowodować pokrzywdzenie wierzycieli.

 

Ogłoszenia upadłości może żądać każdy z nich. W stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej może to uczynić również każdy ze wspólników, partnerów lub akcjonariuszy (również likwidatorów, jeżeli znajduje się w stanie likwidacji), zaś w stosunku do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – każdy, kto ma prawo je reprezentować (w stosunku do banku prawo zgłoszenia takiego wniosku ma tylko Komisja Nadzoru Bankowego).

 

Uprawnienie to przeradza się w obowiązek w sytuacji, gdy przedsiębiorca sam zaprzestanie płacenia długów. Jest on wówczas zobowiązany nie później niż w terminie 2 tygodni od tego faktu zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Gdy naruszy ten obowiązek, może ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek bezczynności.

 

Przebieg postępowania upadłościowego:
1. Analiza sytuacji
2. Przygotowanie wniosku
3. Złożenie wniosku do sądu
4. Postanowienie o ogłoszeniu
5. Sporządzenie planu likwidacyjnego przez Syndyka
6. Zatwierdzenie Planu Likwidacyjnego przez Sędziego-Komisarza
7. Likwidacja majątku dłużnika
8. Plan podziału funduszy masy upadłości
9. Zatwierdzenie planu podziału przez Sąd
10. Wykonanie planu podziału
11. Zakończenie postępowania

[button_odszkodowanie]