Długi małżonków

Długi małożonków

Domowe długi są najczęściej wspólnym problemem dla całej rodziny i zagrożeniem dla całego gospodarstwa domowego. Ponad połowa wszystkich upadłości konsumenckich dotyczy właśnie osób pozostających w małżeństwie. Bardzo często małżonkowie zaciągają wspólnie kredyty – zazwyczaj kredyt mieszkaniowy bądź jeden z małżonków zadłużając się względem banków i innych instytucji kredytowych nie ma świadomości, że obciąża również majątek wspólny.

 

W przypadku, gdy niewypłacalność leży wyłącznie po stronie jednego z małżonków drugi z małżonków staje się współdłużnikiem z racji wspólności majątkowej. Dlatego też, jeżeli Twój współmałżonek zaciąga kredyty i pożyczki obawa, że odpowiedzialność za te długi spadnie również na ciebie jest jak najbardziej uzasadniona.

 

Zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką w przypadku osób niepozostających w związku małżeńskim nie stanowi zasadniczo większego problemu. Taka osoba samodzielnie bierze odpowiedzialność za własne zobowiązania, za które nikt poza nią nie będzie odpowiadać i tylko jej majątku będą one dotyczył. Sytuacja diametralnie zmienia się, gdy w złej sytuacji finansowej znaleźli się małżonkowie albo chociażby jeden z nich.

 

Polskie Centrum Upadłości S.A. w sposób szczegółowy i kompleksowy przeprowadza analizę sytuacji materialnej Klientów, określając każdorazowo rodzaj zadłużenia oraz przedstawiając jego wpływ na majątek wspólny zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa w przypadku osób, którzy pozostają w związku małżeńskim. Jest to o tyle istotne, biorąc pod uwagę fakt, że ogłoszenie upadłości jednego ze współmałżonków nie oznacza pozbycia się wspólnych długów, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłościowej upadłego małżonka. Pomagamy naszym Klientom znaleźć najlepsze rozwiązanie z takiej sytuacji, aby mogli pozbyć się wspólnych długów raz na zawsze.

 

Jeśli mąż i żona pozostają we wspólnocie majątkowej to momentem kluczowym dla sytuacji ich majątku wspólnego jest ogłoszenie upadłości w stosunku do jednego z nich – automatycznie skutkuje to rozdzielnością majątkową. Oczywiście dotyczy to małżonków, którzy pozostawali w ustroju wspólności majątkowej. Wówczas cały ich wspólny majątek zgromadzony w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny, zgodnie z art. 124 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo Upadłościowe. Wyjaśnienia wymaga, iż do masy upadłości wejdzie także majątek osobisty upadłego, zaś poza tą masą pozostanie oczywiście majątek osobisty drugiego małżonka. Zostanie on przeznaczony w całości do zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Małżonek upadłego może dochodzić swojej części majątku, swojej należności w majątku wspólnym. Należy jednak pamiętać, że nie przysługuje mu żadne pierwszeństwo przed pozostałymi wierzycielami.

 

Warto zastanowić się nad złożeniu wniosku o upadłość przez każdego z małżonków. Niestety przepisy nie określają możliwości złożenia wspólnego, małżeńskiego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że każdy z małżonków musi złożyć swój odrębny wniosek.  Na szczęście ustawodawca przewidział możliwość wspólnego rozpoznanie dwóch wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 

[button_odszkodowanie]