Konsumencka zdolność upadłościowa, czyli kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Konsumencka zdolność upadłościowa sprowadza się do pytania kto może skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej? Upadłość konsumencka przeznaczona jest dla osób fizycznych, które są konsumentami. Konsument jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej. Nie można więc jej przypisać statusu przedsiębiorcy.

Jeżeli chodzi o upadłość przedsiębiorców to przepisy prawa upadłościowego regulują tę kwestię w sposób odmienny. Przedsiębiorcą według prawa upadłościowego jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wyposażona w zdolność prawną, która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Każdy człowiek jest osobą fizyczną, co w praktyce oznacza, że sąd nie będzie mógł ogłosić upadłości konsumenckiej w stosunku do osób prawnych, np. spółek z o.o. czy spółek akcyjnych ani wobec tzw. ułomnych osób prawnych jak np. spółki partnerskie, jawne, komandytowe.

Z punktu widzenia konsumenckiej zdolności upadłościowej nie mają znaczenia takie okoliczności jak narodowość czy obywatelstwo osoby fizycznej. Sąd upadłościowy będzie mógł zatem stosować procedurę upadłości konsumenckiej także w stosunku do cudzoziemców. Podobnie nie mają znaczenia również wiek – najmłodszą osobą w stosunku do której ogłoszono upadłość w Polsce to 11 letni chłopiec oraz stan ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. Dłużnika w toku postępowania reprezentuje wówczas przedstawiciel ustawowy, opiekun, kurator lub osoba sprawująca władzę rodzicielską.

Z możliwości oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej mogą zatem skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili składania wniosku o ogłoszenie upadłości nie mają statusu przedsiębiorcy i które jednocześnie nie są:

  • wspólnikami osobowych spółek handlowych (spółki jawnej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej) ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • wspólnikami spółki partnerskiej;

oraz spełniają wiele skomplikowanych kryteriów podanych w ustawie. Tym samym ustawodawca nie pozbawił szansy na oddłużenie tej kategorii osób fizycznych, które w przeszłości były przedsiębiorcami, jeżeli przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zakończyły prowadzenie działalności gospodarczej.

Z upadłości konsumenckiej skorzystać zatem mogą byli przedsiębiorcy, którzy dzięki zmianom obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. nie muszą zwlekać ze złożeniem wniosku rok od dnia wykreślenia ich z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Upadłości konsumenckiej nie przeszkadza fakt, iż dłużnik posiada zobowiązania z byłej działalności gospodarczej. Jednak warto pamiętać, że w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej osoba fizyczna – przedsiębiorca nie posiada statusu konsumenckiej zdolności upadłościowej.

Konsumencką zdolność upadłościową posiadają również osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Gdyby jednak rolnik prowadził dodatkowo inną działalność gospodarczą lub zawodową wówczas będzie mógł ogłosić upadłość tylko jako przedsiębiorca

Oczywiście należy pamiętać o tym, że sam fakt posiadania statusu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie wystarczy do ogłoszenia upadłości. Do tego muszą zostać spełnione jeszcze tzw. przedmiotowe przesłanki, tj. niewypłacalność oraz moralność płatnicza dłużnika. Pamiętajmy też, że ustawodawca regularnie liberalizuje przepisy prawa upadłościowego, aby ułatwić obywatelom dostęp do instytucji upadłości konsumenckiej za pomocą, której będą mogli wyrwać się z finansowej pułapki zaczynając żyć od nowa bez konieczności wieloletniego zmagania się z egzekucją komorniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *